Ismertté vált a 2021-es országos iparági ellenőrzés terve

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az idei évre is elkészítette országos hatósági ellenőrzési tervét.

Az időzített akciók célja meggyőződni arról, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények valósulnak-e meg. Fontos továbbá, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az Új, legális (adózó) munkahelyek létesítését.

Az idei évben az építőipari, a személy-és vagyonvédelmi-, valamint a takarító tevékenységet végző cégek kerülnek fókuszba. A Minisztérium által kiadott tervezet pontos szövege alábbiakban olvasható:

 

AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEKRE VONATKOZÓ 2021. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE

a munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzést végző hatóság tervezett ellenőrzéseinek
végrehajtásához

  1. Jogszabályi háttér

A fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági ellenőrzési terv készítési kötelezettségéről a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.(1V.23.). Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 29. §-a rendelkezik.

A Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése szerint a szakmai irányító miniszter legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó ellenőrzésekhez és gondoskodik annak az általa vezetett minisztériumi honlapon történő közzétételéről.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. §-a az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat és hatáskörébe utalja — többek között — a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos szakmai területek felügyeletét.

Az ellenőrzési tervben rögzítettek a munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok 2021. évre tervezett ellenőrzéseire vonatkoznak.

  1. Az ellenőrzési tervre vonatkozó követelmények

Az ellenőrzési terv célja, hogy meghatározza a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi, munkaügyi hatósági ellenőrzést végző szakterületei részére a 2021. évi hatósági ellenőrzési tervük összeállításához szükséges szakmai követelményeket.

Kiemelt szempont annak elősegítése, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények valósuljanak meg, továbbá, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az Új, legális (adózó) munkahelyek létesítését.

A komplex tervezés érdekében a szakmai irányító szerv a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 81/A. §, illetve a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Met.) 2/A. §-a alapján jelen hatósági ellenőrzési tervre tekintettel dolgozza ki és teszi közzé a hatósági ellenőrzés 2021. évi alapvető követelményeit rögzítő ellenőrzési irányelvet.

A kormányhivatalok illetékességi területükön jogszabály által meghatározott hatáskörben hatósági ellenőrzési feladatokat látnak el. Jelen hatósági ellenőrzési terv kizárólag ezen feladatok közül határoz meg konkrét vizsgálati területet, így a feladatok végrehajtása külön anyagi forrást nem igényel.

 

MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉSI FELADATOK

1.1. A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabályok

— A munkavédelemről szóló 1993. évi XClll. törvény (a továbbiakban: Mvt.) — A munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet.

1.2. A hatósági ellenőrzés tárgya, ütemezése, ellenőrzési időszak

1.2.1. Tárgya: Építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata

Célja: Az építőipari kivitelezési tevékenység biztonságának javítása és az építőipari ágazatban bekövetkezett munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések számának csökkentése.

A célvizsgálat indoka, hogy a munkavédelmi hatóság nyilvántartása alapján az ellenőrzési terv kiadását megelőző időszakban (2020. I. félévben), a szabálytalan munkavégzés miatt bekövetkezett súlyos munkabalesetek aránya a legmagasabb az építőipari ágazatban volt (21 súlyos és 14 halálos kimenetelű eset történt). A célvizsgálat az építési munkák során előforduló baleseti kockázatok (pl. leesés, áramütés, betemetés, összeomlás) és a tevékenységből, valamint a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok (pl. nehéz fizikai munkavégzésből adódó megterhelés, határérték feletti por-, zaj- és rezgésexpozíció, a szabadtéri klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai) csökkentését segíti elő. Ellenőrizendő időszak: 2021. II.-III. negyedév

1.22. Tárgya: Saját kezdeményezésű célvizsgálat 

A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok által az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembevétele alapján kiválasztott tevékenység, szakma vagy ágazat célvizsgálata.

Célja: A munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálata.
Ellenőrizendő időszak: 2021-ben megyénként nevesített időszakokban.

1.3. A célvizsgálatok során kiemelt szempontok

– A célvizsgálat időtartama alatt a munkavédelmi feladatot ellátó kormánytisztviselőnként legalább 20 munkáltató ellenőrzése.

–  Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata során vizsgálat alá kell vonni a magasépítési, mélyépítési, építőmesteri, szakipari munkavégzést, valamint az útépítést. Az ellenőrzések során a munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények megvalósulását is vizsgálni kell.

– Olyan munkáltatók kiválasztására kell törekedni, ahol többféle építőipari kivitelezési tevékenységet végeznek, a különböző típusú munkaeszközöket használnak, valamint az ellenőrzött munkáltatók többségében 5 főt meghaladó munkavállalói létszámot foglalkoztatnak.

– Az országos célvizsgálatok, akcióellenőrzések lefolytatásához a Innovációs és az Technológiai Minisztérium szakmai irányításért felelős szervezeti egysége vizsgálati szempontrendszert bocsát a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság rendelkezésére.

1.4. Soron kívüli akcióellenőrzések

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a munkavédelmet érintő változások, rendkívüli események vagy körülmények miatt (pl. súlyos munkabalesetek növekedése, a munkabaleseti és foglalkozási megbetegedések statisztikai trendjénak változása, egyes ágazatokban bekövetkező kedvezőtlen változások, extrém időjárási körülmények, jogszabályváltozás) az ellenőrzési terven felül akcióellenőrzést rendelhet el.

  1. MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSI FELADATOK

2.1. A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó legfontosabb ágazati jogszabályok

–           a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény,
–          a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet.

2.2. A hatósági ellenőrzés tárgya, célja, ütemezése, ellenőrizendő időszak

2.2.1. Tárgya: Az építőipari ágazatban működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata

Célja: a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy ennek a területeknek a vállalkozásai körében az elmúlt időszakban folyamatosan magas a súlyos jogsértések száma.
Ütemezése: 2021. április-május
Ellenőrizendő időszak: 2020. január I. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.

2.2.2. Tárgya: A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásukra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására — különös tekintettel a harmadik országbeli állampolgárok szabálytalan foglalkoztatására —irányuló akcióellenőrzés.

Célja: a munkavállalók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése, illetve a tisztességes, jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése.

Ütemezése: 2021. június-július
Ellenőrizendő időszak: 2020. január I. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.

2.2.3. Tárgya: A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet, valamint a takarítási tevékenységet végző munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata.

Célja: a 2012. évi 1. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata a bejelentés nélküli munkavégzéssel korábban gyakran érintett területeken.
Ütemezése: 2021. szeptember-október
Ellenőrizendő időszak: 2020. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.

2.3. A hatósági ellenőrzés típusa, eszköze

Típusa:

  • Célvizsgálat: olyan — legkevesebb három hétig tartó — ellenőrzés sorozat, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (pl. foglalkoztatás jogszerüségének munkaügyi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban) és nem öleli fel a Met. 3. § (1) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört.
  • Akcióellenőrzés: olyan, a célvizsgálattól rövidebb időtartamú ellenőrzés sorozat, ami konkrét ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel a Met. 3. § (1) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört.

Eszköze:

 – helyszíni ellenőrzés,

 – adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés,

– távellenőrzés („pilot”), azaz adatbekéréssel megvalósuló ellenőrzés.

2.4. A hatósági ellenőrzés során kiemelt szempontok

– a kiemelt területeken vizsgálni kell az ellenőrzött munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatát, fel kell tárni a munkavállalók jogait sértő munkaügyi szabálytalanságokat;

– az országos célvizsgálatok, akcióellenőrzések lefolytatásához a szakmai irányításért felelős szervezeti egység vizsgálati szempontrendszert bocsát a munkaügyi ellenőrzést végző hatóság rendelkezésére;

 – az ellenőrzések eredményeit az ellenőrzést lefolytató hatóság összesíti a szakmai irányító által megküldött szempontrendszer alapján.