Kitolódnak a lejárati határidők a családtámogatással kapcsolatos ügyintézéseknél

Egyes esetekben a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodnak az állami támogatásokkal ügyintézésével kapcsolatos lejárati határidők.

Ezek az esetek a következők:

Lakásépítési kedvezmény és fiatalok otthonteremtési támogatása:

= Fiatal házasok megelőlegező kölcsönszerződésének lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződéskötési kötelezettsége.
= A fenti, határidőben meg nem kötött szerződés miatt fizetendő kamat, költség, kamattámogatás megfizetési kötelezettsége.
= A gyermekvállalást örökbefogadással teljesítők örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozat hitelintézetnek történő bemutatása.
= Fiatal házasok támogatásához kapcsolódóan a használatbavételi engedély vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézetnek történő bemutatása.
= Reprodukciós eljárásban résztvevők esetében az eljárást végző intézmény igazolásának hitelintézet felé történő bemutatása.
= Az igénylő házaspár a megelőlegezés időtartama alatt bekövetkező házasságfelbontásáról szóló bírósági ítélet jogerőre hitelintézetnek történő bemutatása.
= Gyermekvállalás teljesítését igazoló okirat bemutatása a hitelintézetnek.

Lakásépítési kedvezmény, fiatalok otthonteremtési támogatása és kamattámogatás esetében:

= Ha az igénylést vagy a gyermekvállalás nem teljesítésének igazolását a hitelintézet elutasítja, a feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelem kormányhivatalhoz történő benyújtása.
= A támogatás folyósítását, építés/bővítés esetén az utolsó részfolyósítást követően a lakcímkártya, vásárolt ingatlan vagyonszerzési illetékelőlege kiszabásáról szóló határozat bemutatása.
= A közvetlen támogatásra, illetőleg a kamattámogatásra való jogosultság megállapítására és mértékének meghatározására vonatkozó kérelem hitelintézethez történő benyújtása.
= A lakás elidegenítéséről szóló szerződés, bontási engedély, lakáscéltól eltérő hasznosítási engedély, lakcímváltozás, lakás használatának átengedéséről szóló bejelentés a kormányhivatal felé.
= Házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági határozat kormányhivatalnak való bemutatása.
= Támogatott ingatlan figyelési időszakon belüli értékesítésének bejelentése.
= A lakásigény lakáscserével, vagy a lakás elidegenítését követően másik lakás építésével/vásárlásával való kielégítése miatti visszafizetési kötelezettség felfüggesztése.
= Támogatott nem magyar állampolgár tartózkodási jogosultsága megszűnése miatti visszafizetési kötelezettség keletkezése.
= Fiatal házasok gyermekvállalás teljesítettnek minősítésére vonatkozó kérelem benyújtása.

Fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása:

= Kamattámogatásra való jogosultság megállapításának és mértéke meghatározásának kérése a hitelintézettől.
= Elutasított kamattámogatási kérelem esetén a feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti kérelem benyújtása a kormányhivatalhoz.
= Nem magyar állampolgár kamattámogatási kérelme esetén a tartózkodási jog fennállásának igazolása a hitelintézet felé.

Otthonteremtési kamattámogatás:

= A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének hitelintézet felé történő megküldése.
= Kamattámogatásra való jogosultság megállapításának és mértéke meghatározásának kérése a hitelintézettől.
= Elutasított kamattámogatási kérelem esetén a feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti kérelem benyújtása a kormányhivatalhoz.

Adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatás:

= Az egyezségben foglalt fizetési kötelezettség 60 napot meghaladóan való teljesítése esetén a törlesztési támogatás megvonása.
= Családi vagyonfelügyelő értesítése a törlesztési támogatás iránti kérelem benyújtásáról, a szerződés megkötéséről és a törlesztési támogatás megszüntetéséről.
= Támogatott halála esetén az adósságrendezési eljárásba jogutódként történő belépés bejelentése.
= Elutasított kérelem esetén a törlesztési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti kérelem benyújtása a kormányhivatalhoz.

Új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatás:

= Fiatal házaspár által vállalt gyermek után igényelt CSOK-kal kapcsolatban beadandó nyilatkozat, gyermek adatainak bejelentése.
= Lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása a hitelintézetnek.
= Biztosítotti jogviszonyról, illetve nappali rendszerű oktatásban való részvételről szóló igazolás bemutatása.
= CSOK-kérelem benyújtása a hitelintézethez.
= CSOK-kérelem elutasítása esetén a feltételeknek való megfelelés megállapításának kérése a kormányhivataltól.
= Megelőlegezett CSOK esetén a használatbevételi engedély, hatósági bizonyítvány benyújtása a hitelintézethez.
= Új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, hatósági bizonyítvány benyújtása a hitelintézet felé.
= Lakás elidegenítési szerződés megkötésének, a lakcím változásának bejelentése a kormányhivatal felé.
= Házasságfelbontás tényének bejelentése a kormányhivatal felé.
= Részletfizetési, halasztott fizetési kedvezmény iránti kérelem benyújtása.
= CSOK visszafizetése a feltételek nem teljesítése esetén.
= Támogatott lakás eladása esetén a helyette vásárolt/cserélt lakás adásvételi szerződésének bemutatása.
= Az új lakás eladásáról szóló szerződés, a lakcímváltozás, a bontás, lakáscéltól eltérő hasznosítás bejelentése.

Használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető CSOK:

= Lakcímkártya, gyermek születéséről szóló nyilatkozat, örökbefogadási határozat, gyermek lakcímkártyája, biztosítotti jogviszonyról szóló igazolás hitelintézetnek történő bemutatása.
= CSOK-kérelem benyújtása a hitelintézethez.
= CSOK-kérelem elutasítása esetén a feltételeknek való megfelelés megállapításának kérése a kormányhivataltól.
= Házasságfelbontás tényének bejelentése a kormányhivatal felé.
= Részletfizetési, halasztott fizetési kedvezmény iránti kérelem benyújtása.
= Bővítési munkák elvégzéséről szóló használatbavételi engedély, hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatása.
= Támogatott lakás eladása esetén a helyette vásárolt/cserélt lakás adásvételi szerződésének bemutatása.

Három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése:

= Örökbefogadás felbontásának bejelentése.
= Magzat után igényelt támogatás esetén a gyermek születésének, adatainak bejelentése.
= Kérelem benyújtásának önhibán kívüli okból történő elmulasztása esetén az igazolási kérelem előterjesztése.

Babaváró támogatás:

= Biztosítotti jogviszonyban történő 30 napot meghaladó megszakítás számítása.
= Kölcsönkérelem elutasítása esetén a feltételeknek való megfelelés megállapításának kérése a kormányhivataltól.
= Gyermekvállalásra, bejelentési kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat beadás a hitelintézetnek.
= Törlesztés szüneteltetése iránti kérelem benyújtása.
= Visszafizetésnél 5 éven belüli teljesítés esetén a visszafizetett kamattámogatás egy összegben való igénylése.
= Házasság felbontásának bejelentése a hitelintézet felé.
= Gyermekvállalási támogatás iránti kérelem benyújtása.
= Magzat után igényelt támogatás esetén a gyermek születésének, adatainak bejelentése.
Az otthonteremtési kamattámogatásnál a biztosítási jogviszonyban való megszakítás időtartamát a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni ekkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Ha a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb biztosítotti jogviszonyt létesít az igénylő, akkor a veszélyhelyzet időtartama alatt is biztosítottnak minősül a kamattámogatás szempontjából.

A CSOK-kérelem a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a fiatal házaspár valamely tagja a veszélyhelyzet ideje alatt töltötte be a 40. életévét. A veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő 30. napig a CSOK-igényléshez (benyújtáshoz, szerződés megkötéséhez) elegendő az egyik igénylő, ha viszi magával a másik igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (tehát vagy a meghatalmazó által kézzel írt, vagy 2 tanú aláírásával is ellátott) meghatalmazását. A CSOK-nál is ugyanazok a szabályok élnek a biztosítási jogviszony megszakadásával kapcsolatban, mint amit az imént az otthonteremtési kamattámogatásnál leírtam.

A babaváró támogatás iránti kérelem a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a feleség a veszélyhelyzet ideje alatt töltötte be a 41. életévét. A veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő 30. napig az igényléshez (benyújtáshoz, szerződés megkötéséhez) elegendő az egyik igénylő, ha viszi magával a másik igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását. Ennél a támogatásnál is ugyanazok a szabályok élnek a biztosítási jogviszony megszakadásával kapcsolatban, mint amit az imént az otthonteremtési kamattámogatásnál leírtam.

Young couple in talking to real estate agent. Looking at a model of their new house in real estate agency office.