Módosultak a távmunka szabályai a veszélyhelyzet idejére

A Magyar Közlönyben november 12-től érvényes új szabályok jelentek meg a távmunkavégzésre vonatkozóan, melynek időtartama a veszélyhelyzet idejére vonatkozóan hatályos. A kormányrendelet három fő részt szabályoz, melyre érdemes odafigyelni: munkavédelemmel kapcsolatos kérdéseket, a költségelszámolás módozatait, illetve magának a távmunkának, mint munkavégzési formának a munkaszerződésbe foglalásának kérdését.

A Közlönyben az alábbiak szerint jelentek meg a részletek:

A Kormány 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
 1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át nem kell alkalmazni.
 (2) Távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
 2. § A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munka törvénykönyvéről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része), feltéve, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol el.

3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
 3. § A veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196. §-ától megállapodásban eltérhetnek.

4. Záró rendelkezések
 4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
 5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

Hétköznapi nyelvre fordítva munkáltató és munkavállaló részéről az alábbi tudnivalókat kell szem előtt tartani:

– a munkáltatónak nem kell kockázatértékelést elvégeznie a munkavállaló által biztosított munkaeszköz biztonságos állapotáról;

– a munkahelyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül is megváltoztathatja a munkakörülményeket;

– nem minősül indokolt esetnek a munkáltató vagy megbízottja arra irányuló rendszeres ellenőrzése, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek;

– nem kell a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére belépnie a munkáltatónak vagy megbízottjának kockázatértékelés, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint munkakörülmények ellenőrzése céljából;

– a munkahely nem feltétlenül az a munkaszerződésben meghatározott helyiség, ahol a munkavállaló az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel rendszeresen a munkáját végzi;

– nem kell feltétlenül munkaszerződésben megállapodni arról, hogy a munkavállaló távmunkavégzésben dolgozik;

– nem kell tájékoztatni a munkavállalót a munkáltatói ellenőrzésről, a számítástechnikai eszköz használatának korlátozásáról és arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik;

– nem kell minden olyan tájékoztatást megadni a munkavállaló részére, amelyet más munkavállalók megkapnak;

– nem kell biztosítani, hogy a munkavállalók a munkáltató területére belépjenek és más munkavállalókkal kapcsolatot tartsanak.

Ami viszont kötelezettség, hogy a munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

A veszélyhelyzet ideje alatt a személyi jövedelemadó tekintetében igazolás nélkül, költségként elszámolható a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítésként kifizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott összeg, de maximum a minimálbér 10 %-a (jelenleg ez 16.100,- Ft-ot jelent). Ha nem a teljes hónapban van távmunkavégzés, akkor a távmunkavégzéssel érintett napok arányában adható ez a költségtérítés szja-mentesen. De ez csak akkor adható, ha a munkáltató nem téríti meg a munkavállalónak az internet-használat díját, illetve a távmunkavégzési hely bérleti díját, rezsijét semmilyen mértékben. További kikötés még, hogy a munkaszerződésbe bele kell foglalni, hogy a munkavállaló távmunkavégzésben dolgozik.

Összefoglalva tehát: csak akkor kell a munkaszerződést módosítani, ha a munkáltató költségtérítést fizet a távmunkában dolgozónak, azonban egy tájékoztatót mindenképpen ki kell adni a szabályokról.