Utazási korlátozások 2020 szeptember 5-től

Utazási korlátozások 2020 szeptember 5-től

Az alábbiakban ismertetjük a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendeletet. A módosító jogszabály a 422/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet, amely 2020. szeptember 5-én lépett hatályba.

A Csehország, Szlovákia, Lengyelország területéről belépő, ezen államok állampolgáraira és az onnan belépő magyar állampolgárokra a 419/2020. (IX. 1.) Korm. rendelet vonatkozik.

Legfontosabb tudnivaló, hogy a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelettel elrendelt utazási korlátozások hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre terjed ki.

A rendelet hatálya nem terjed ki
a) a teherforgalomban történő határátlépésre,
b) a hivatalos útlevéllel történő határátlépésre, valamint
c) arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

I. A magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai

1. Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

2. Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és
a) a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,
b) a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban,
c) a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban
kerül elhelyezésre.

3. A karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a felmentés megadása érdekében.

Az első tesztként – azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

II. A nem magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai

1. Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be.

2. E tilalom alól a tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság kérelemre felmentést adhat.

A rendőri szerv akkor engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja
a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,
b)-
c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,
d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,
e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,
f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,
h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású egyházi rendezvényen történő részvétel vagy
i) az a)–h) ponton kívüli méltányolható ok.

A kérelem
a) kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be,
b) benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is.

Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles,
a) akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be,
b) akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. Ez alól két negatív teszt után kaphat felmentést.

III. A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra vonatkozó szabályok

A külföldről érkező személy Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy más államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben ezen államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll.
Ilyen címen a korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha az érintett személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti. Például az érintett cégek cégkivonatának, vagy munkaszerződések bemutatásával.

Kapcsolódó jogszabály a 33/2020. (VIII. 30.) BM rendelet a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról, amely szerint az üzleti célú utazás keretében bármely állam területéről érkező személy beléphet Magyarország területére.

IV. Ingázók

Az ingázókra vonatkozó rendelkezések a következő szomszédos államokat érintik: Horvát Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Osztrák Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, Ukrajna, Románia, valamint a Szerb Köztársaság. (13/2020. (VIII. 31.) KKM rendelet)

Ezen szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

Az így Magyarország területén tartózkodó személy Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.

Az előbbi szerinti országgal szomszédos, Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

V. Az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezések

A 422/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása alapján, ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Ha azonban az indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, akkor az általános szabályok szerint kell eljárni, azaz karantént rendelnek el, amelyből 2 teszttel lehet mentesülni.

Nagyjából ugyanezek a szabályok érvényesek külföldi állampolgárokra: ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. Ha a belépés indoka igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, akkor a külföldi állampolgár nem léphet be, vagy csak külön kérelem szerinti rendőri felmentés esetén.

Van itt azért bizonytalanság elég, legfőképpen, hogy mit jelent az üzleti, gazdasági célú tevékenység?

Egyértelműen ide tartozik cégek, vállalkozások és képviselőik közötti üzleti tárgyalás – amelyet a partner írásbeli meghívójával lehet igazolni. (Angol és magyar nyelven).

Gazdasági tevékenység körébe tartozik megítélésünk szerint az ingatlannal kapcsolatos tevékenység: a magyar állampolgárnak külföldön levő ingatlana, vagy külföldi állampolgárnak Magyarországon levő ingatlana vonatkozásában. Bár ezen el már el lehet vitatkozni – csak akkor nem, ha a magánszemélynek az ingatlan hasznosításból bevétele származik. Az ingatlannal kapcsolatos építési, felújítási beruházási munkák esetében, ha a partner küld egy meghívót üzleti tárgyalásra – például szerződéskötés, átadás-átvétel, vagy helyszíni egyeztetés szükséges – ez már véleményünk szerint beletartozik az üzleti célú utazás fogalmába.

Kétségesnek érezzük, hogy a munkavállalókénti munkavégzés, munkavállalás beletartozik-e a gazdasági tevékenység fogalmába. Ha az áfa törvény fogalom-meghatározásából indulunk ki, akkor nem.

A használt-autó behozatal – ha üzletszerűen történik, akkor gazdasági tevékenység, tehát szabad a pálya (a határ) – csak igazolni kell, leginkább szerződésekkel –, javasolható a magyar nyelvű fordítás is.

Egyértelműen nem tartozik sem az üzleti, sem a gazdasági célú tevékenység körébe a magánszemélyek turisztikai célú belépése. Azonban a nemzetközi sportesemény, valamint a kulturális rendezvény nézője a jegy, valamint 3 napon belüli, angol, vagy magyar nyelven kiállított negatív teszteredmény bemutatásával beléphet.

Ezek az állítások és kétségek főként bennünk fogalmazódtak meg – nyilván nagyban segíti a tisztánlátást, ha az érintett kilépés, belépés előtt az illetékes szervnél tájékozódik az üzleti, gazdasági célú tevékenység igazolhatóságának hatósági gyakorlatáról.

VI. A sporteseményekre és a kulturális rendezvényekre történő belépés szabályai

Külön szabályok vonatkoznak a külföldről hazatérő sportszakemberekre, versenyzőkre, illetve a Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény, valamint kulturális rendezvény nézőire. Könnyített feltételekkel beléphetnek az országba.

VII. A Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó szabályok

Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg.

A belépés további feltétele, hogy a külföldről érkező nem magyar állampolgár
a) rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel,
b) hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, valamint
c) célországba történő beutazása és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos államba történő belépése biztosított.

A Magyarország területén történő áthaladás során csak a meghatározott útvonalon közlekedhet, és kizárólag az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges okból – így különösen egészségügyi vagy műszaki okból – meghatározott pihenőhelyeken állhat meg, és legfeljebb 24 óra alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

Az országos rendőrfőkapitány meghatározza és a rendőrség hivatalos honlapján közzéteszi az átutazó forgalom be- és kilépésére szolgáló közúti határátkelőhelyeket, az átmenő forgalom útvonalát, a pihenőhelyeket és a Magyarország elhagyására rendelkezésre álló időkeretet.

Travel concept. Man going to flight with suitcase, passport and airline ticket, close up